Licence KOMENSKY 1.1

  I. Definice
„Autorem díla“ je pedagogický pracovník, který dílo vytvořil a který souhlasem se zařazením díla do databáze potvrzuje, že je výhradním autorem díla a má výhradní právo dílo užít nebo je oprávněným držitelem licence k dílu v rozsahu opravňujícím k zařazení díla do databáze a zpřístupnění díla za podmínek licence KOMENSKY 1.1. Autor nese plnou odpovědnost za oprávněnost zpřístupnění a užití takto zpřístupněného díla v souladu s touto licencí. Autor je oprávněn zveřejnit na portálu www.sborovna.cz výhradně dílo sloužící pedagogické činnosti a pedagogickým cílům portálu www.sborovna.cz.
„Databází“ se rozumí soubor děl, systematicky a individuálně přístupných elektronickými prostředky autorům a nabyvatelům na portálu www.sborovna.cz (pedagogickým pracovníkům) a na portálu www.bezkridy.cz (žákům). Autor zpřístupněním díla na portálu www.sborovna.cz souhlasí se zařazením díla do databáze.
„Dílem“ se rozumí dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě nebo dílo, u kterého je autor oprávněným držitelem licence k dílu v rozsahu opravňujícím autora k zařazení díla do databáze a zpřístupnění díla za podmínek licence KOMENSKY 1.1.
„KOMENSKY, s.r.o.“ je společnost KOMENSKY, s.r.o., IČ 43 908 977, se sídlem Park mládeže 1/360, Košice 040 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice I, vložka č. 21078/V, která je pořizovatelem databáze a vykonává majetková práva k databázi.
„Nabyvatelem“ je pedagogický pracovník, který se jako nabyvatel chová podle licence KOMENSKY 1.1 na portálu www.sborovna.cz a žák, který se jako nabyvatel chová podle licence KOMENSKY 1.1 na portálu www.bezkridy.cz.
„Pedagogickým pracovníkem“ se rozumí pedagogický pracovník školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost na škole.
„Rozšiřováním díla“ se rozumí bezúplatné zpřístupňování díla v hmotné nebo nehmotné podobě výhradně pro účely plnění přímé pedagogické činnosti nabyvatele (pedagogický pracovník). Rozšiřováním díla se rozumí rovněž bezúplatné zpřístupňování díla na internetových portálech, jejichž vlastníkem je KOMENSKY, s.r.o. a jejichž seznam je uveden ZDE
„Rozmnožováním díla“ se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoliv prostředky nebo v jakékoliv formě, výhradně pro účely plnění pedagogické činnosti nabyvatele na škole (pedagogický pracovník) nebo pro účely plnění studijní činnosti nabyvatele na škole (žák).
„Školou“ je škola, která se společností VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o. uzavřela smlouvu o poskytování služeb a zpřístupnění databáze pro pedagogické pracovníky na portálu www.sborovna.cz.
„Uživatelem“ je registrovaný uživatel portálu www.sborovna.cz (pedagogický pracovník), jenž obdržel povolení k přístupu na předmětný portál od školy (www.sborovna.cz) pod specifickým přístupovým jménem a heslem, nebo registrovaný uživatel portálu www.bezkridy.cz (žák), jenž obdržel povolení k přístupu na předmětný portál od školy prostřednictvím pedagogického pracovníka (www.sborovna.cz) pod specifickým přístupovým jménem a heslem.
„VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o.“ je společnost VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o., IČ 24785491, se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174070, která vykonává odvozená majetková práva k databázi.
„Žákem“ se rozumí žák školy spadající pod přímou pedagogickou činnost pedagogického pracovníka.
  II. Obsah licence
Autor poskytuje nabyvateli-pedagogickému pracovníkovi bezúplatně oprávnění k nevýhradnímu výkonu práva dílo užít (nevýhradní licence) za účelem výkonu přímé pedagogické činnosti nabyvatele, po dobu trvání majetkových práv autora k dílu, v celosvětovém územním rozsahu, a to v rozsahu právo dílo rozmnožovat a právo dílo rozšiřovat, za těchto podmínek:
Pořizovatel databáze a osoby vykonávající majetková práva k databázi neodpovídají zejména za:
  • nabyvatel je oprávněn k úpravě a změně díla; a
  • nabyvatel je povinen při užití díla uvést název díla a označení autora díla; a
  • nabyvatel je povinen při úpravě a změně díla uvést název díla a označení autora upravovaného nebo měněného díla; a
  • nabyvatel je oprávněn a povinen užít dílo výhradně pro výkon přímé pedagogické činnosti (pedagogický pracovník) nebo pro studijní účely nabyvatele v rámci pedagogického procesu (žák); a
  • nabyvatel je při rozšiřování díla povinen zachovat rozsah této licence.
Autor poskytuje nabyvateli-žákovi bezúplatně oprávnění k nevýhradnímu výkonu práva dílo užít (nevýhradní licence) pro studijní účely nabyvatele, po dobu trvání majetkových práv autora k dílu, v celosvětovém územním rozsahu, a to výhradně v rozsahu právo dílo rozmnožovat pro osobní potřebu žáka v rámci pedagogického procesu.