Podmínky užívání Virtuální knihovny

  Článek I
Vymezení základních pojmů
1.1 „Autorem díla“ je pedagogický pracovník, který dílo vytvořil a který souhlasem se zařazením díla do databáze potvrzuje, že je výhradním autorem díla a má výhradní právo dílo užít nebo je oprávněným držitelem licence k dílu v rozsahu opravňujícím k zařazení díla do databáze a zpřístupnění díla za podmínek licence KOMENSKY 1.1. Autor nese plnou odpovědnost za oprávněnost zpřístupnění a užití takto zpřístupněného díla v souladu s touto licencí. Autor je oprávněn zveřejnit na portálu www.sborovna.cz výhradně dílo sloužící pedagogické činnosti a pedagogickým cílům portálu www.sborovna.cz.
1.2 „Databází“ se rozumí soubor děl, systematicky a individuálně přístupných elektronickými prostředky autorům a nabyvatelům na portálu www.sborovna.cz (pedagogickým pracovníkům) a na portálu www.bezkridy.cz (žákům). Autor zpřístupněním díla na portálu www.sborovna.cz souhlasí se zařazením díla do databáze.
1.3 „Dílem“ se rozumí dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě nebo dílo, u kterého je autor oprávněným držitelem licence k dílu v rozsahu opravňujícím autora k zařazení díla do databáze a zpřístupnění díla za podmínek licence KOMENSKY 1.1.
1.4 „KOMENSKY, s.r.o.“ je společnost KOMENSKY, s.r.o., IČ 43 908 977, se sídlem Park mládeže 1/360, Košice 040 01, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice I, vložka č. 21078/V, která je pořizovatelem databáze a vykonává majetková práva k databázi.
1.5 „Nabyvatelem“ je pedagogický pracovník, který se jako nabyvatel chová podle licence KOMENSKY 1.1 na portálu www.sborovna.cz a žák, který se jako nabyvatel chová podle licence KOMENSKY 1.1 na portálu www.bezkridy.cz.
1.6 „Pedagogickým pracovníkem“ se rozumí pedagogický pracovník školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost na škole.
1.7 „Rozšiřováním díla“ se rozumí bezúplatné zpřístupňování díla v hmotné nebo nehmotné podobě výhradně pro účely plnění přímé pedagogické činnosti nabyvatele (pedagogický pracovník). Rozšiřováním díla se rozumí rovněž bezúplatné zpřístupňování díla na internetových portálech, jejichž vlastníkem je KOMENSKY, s.r.o. a jejichž seznam je uveden ZDE
1.8 „Rozmnožováním díla“ se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoliv prostředky nebo v jakékoliv formě, výhradně pro účely plnění pedagogické činnosti nabyvatele na škole (pedagogický pracovník) nebo pro účely plnění studijní činnosti nabyvatele na škole (žák).
1.9 „Školou“ je škola, která se společností VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o. uzavřela smlouvu o poskytování služeb a zpřístupnění databáze pro pedagogické pracovníky na portálu www.sborovna.cz.
1.10 „Uživatelem“ je registrovaný uživatel portálu www.sborovna.cz (pedagogický pracovník), jenž obdržel povolení k přístupu na předmětný portál od školy (www.sborovna.cz) pod specifickým přístupovým jménem a heslem, nebo registrovaný uživatel portálu www.bezkridy.cz (žák), jenž obdržel povolení k přístupu na předmětný portál od školy prostřednictvím pedagogického pracovníka (www.sborovna.cz) pod specifickým přístupovým jménem a heslem.
1.11 „VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o.“ je společnost VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o., IČ 24785491, se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174070, která vykonává odvozená majetková práva k databázi.
1.12 „Žákem“ se rozumí žák školy spadající pod přímou pedagogickou činnost pedagogického pracovníka.
  Článek II
Licence
2.1 Materiály zpřístupněné v databázi musí být zpřístupněné pod licencí KOMENSKY 1.1 nebo pod srovnatelnou licencí opravňující autora díla k zařazení díla do databáze a k zpřístupnění díla v databázi plně v souladu s podmínkami licence KOMENSKY 1.1. Autor díla nese plnou odpovědnost za oprávněnost zařazení, zpřístupnění a užití zveřejněného díla v souladu s licencí KOMENSKY 1.1.
  Článek III
Práva a povinnosti uživatelů databáze
3.1 Uživatelé se zavazují nezpřístupňovat díla, jejichž obsah by mohl představovat porušení obecně závazných právních předpisů nebo by se mohl příčit dobrým mravům, a to zejména díla obsahující nabádání ke spáchání trestného činu, popírání holocaustu, díla propagující rasovou a etnickou nesnášenlivost, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky a přípravky, zbraně a střelivo, politické strany a hnutí, válku, násilí, vulgarismy, materiály propagující sexuální tématiku apod. Uživatelé se zavazují nezpřístupňovat díla, jejichž obsah je nepravdivý, pokud z obsahu díla přímo nevyplývá, že jde o nepravdivý obsah.
3.2 Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s možným výmazem zveřejněných děl v případě, že o tato díla prokazatelně žádný jiný uživatel po dobu minimálně šest (6) měsíců neprojeví zájem, tedy že si je neprohlédne, nepoužije na pedagogické účely, nestáhne (download), nezmění je a opětovně je po změně nezpřístupní.
3.3 Uživatelé berou na vědomí, že databáze nebude dostupná nepřetržitě a je možná její krátkodobá odstávka z důvodu nepředvídaných okolností (kupř. technických výpadků), stejně jako z důvodu nutné technické údržby systému databáze.
3.4 Uživatelé se registrací zavazují, že svoje přístupové jméno a heslo budou chránit před vyzrazením třetím osobám a v případě podezření z jejich odcizení nebo zneužití se zavazují své přístupové heslo změnit.
  Článek IV
Ochrana databáze
4.1 Společnosti KOMENSKY, s.r.o. a společnosti VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o. přísluší zvláštní práva k databázi, zejména právo udělovat oprávnění k výkonu práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvantitativně nebo kvalitativně podstatné části. Vytěžováním se rozumí trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem. Zužitkováním se rozumí jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu.
4.2 Uživatel je povinen databázi užívat obvyklým způsobem a přiměřeně tak, aby nezpůsobil žádnou újmu na oprávněných zájmech pořizovatele databáze a na oprávněných zájmech osob vykonávajících majetková práva k databázi. Rovněž nesmí užívat databázi tak, aby způsobil újmu na oprávněných zájmech autorů ani jiných osob, kterým patří práva k dílům nebo jiným předmětům ochrany autorského práva obsaženým v databázi.
4.3 Uživatel nesmí vykonávat vytěžování nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části bez předchozího písemného souhlasu pořizovatele databáze.
4.4 Opakované a systematické vytěžování nebo zužitkování nepodstatných částí obsahu databáze a jiné jednání, které není běžné, přiměřené a je na újmu oprávněným zájmům pořizovatele databáze, není dovoleno.
  Článek V
Souhlas se zpracování osobních údajů
5.1 Uživatelé v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchOsÚ“), berou na vědomí, že osobní údaje poskytnuté společnosti VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o., budou společností zpracovávány výhradně za účelem provozování databáze a za účelem dodržení právních povinností společnosti. Uživatelé se zpracováním osobních údajů souhlasí, přičemž potvrzují, že jejich osobní údaje poskytnuté společnosti jsou přesné a zavazují se oznámit společnosti všechny změny předmětných údajů. Uživatelé berou na vědomí, že mají přístup k osobním údajům, mají právo na ochranu osobních údajů a mají všechna další práva stanovená v §21 OchOsÚ.
  Článek VI
Odpovědnost za škodu
6.1 Pořizovatel databáze a osoby vykonávající majetková práva k databázi neodpovídají za žádnou škodu, která uživateli nebo třetím osobám vznikne v souvislosti s provozováním databáze.
6.2 Pořizovatel databáze a osoby vykonávající majetková práva k databázi neodpovídají zejména za:
  • škodu, která vznikne uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností uživatelů podle těchto podmínek nebo porušením licence KOMENSKY 1.1
  • škodu způsobenou informacemi obsáhnutými v dílech zpřístupněných uživateli v databázi;
  • škodu způsobenou prozrazením nebo zneužitím přístupového jména (login) a/nebo přístupového hesla uživatele;
  • škodu způsobenou změnou registračních podmínek k databázi, pozastavením služeb databáze, změnou ve službách databáze nebo ztrátou údajů zpřístupněných v databázi;
  • škodu způsobenou zrušením přístupu uživatele k databázi.
6.3 Za škodu, která uživatelům nebo třetím osobám vznikla v souvislosti s provozem databáze v příčinné souvislosti s porušením povinnosti uživatelů odpovídají v plném rozsahu uživatelé, kteří povinnost porušili.
  Článek VII
Ochrana databáze Virtuální knihovny
7.1 Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že pořizovatele databáze a osoby vykonávající majetková práva k databázi si vyhrazují právo tyto podmínky užívání databáze měnit, a to jednostranným projevem své vůle oznámeným v elektronické formě doručené uživatelům prostřednictvím interní korespondence v rámci databáze.
7.2 Uživatel má, v případě, že se zněním změněných podmínek užívání databáze, které mu byly doručené, nesouhlasí, možnost tuto skutečnost do pěti (5) kalendářních dnů oznámit společnost VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o., čímž se ruší přístup uživatele k databázi.
7.3 Znění těchto podmínek užívání nabývá účinnosti dne 1.4.2011.